Pracuję w najbliższym mi podejściu ericksonowskim, korzystając też z myślenia systemowego, współczesnej wiedzy neuropsychologicznej i elementów mindfullness. W czasie sesji stosuję techniki hipnozy ericksonowskiej (praca w transie), odwołuję się do doświadczeń zmysłowych, czerpię ze skojarzeń, inspiracji baśni i mitów – pozwalam im mówić do rodzin, a rodziny zapraszam do opowiadania siebie przez obraz i metaforę.

Lubię towarzyszyć zarówno kobietom jak i mężczyznom w poszukiwaniu równowagi, spożytkowaniu doświadczeń i zaprzyjaźnianiu się ze sobą. Sama wciąż jeszcze uczę się pić ciepłą (nie ostygłą) kawę.

Pracuję indywidualnie z dorosłymi:

 • zgłaszającymi problem wahań nastroju, stanów depresyjnych i lękowych, zaburzeń uwagi i funkcji wykonawczych (ADHD, ADD),
 • odczuwającymi brak satysfakcji z życia, niezadowolenie z siebie,
 • borykającymi się z niską samooceną, brakiem asertywności,
 • doświadczającymi trudności i uwikłania w relacjach z rodziną pochodzenia,
 • przeżywającymi utratę, żałobę, kryzys,
 • stojącymi w obliczu ważnych wyborów lub nieuniknionych zmian lub poszukujących swojej drogi zawodowej.

Zapraszam rodziny, pary i rodziców:

 • doświadczających trudności wychowawczych i relacyjnych z dziećmi w każdym wieku,
 • przechodzących przez zmiany rozwojowe – narodziny dzieci, dorastanie, podjęcie lub rezygnacja z pracy przez jedno z małżonków,
 • w kryzysowych i trudnych sytuacjach (w tym samodzielne rodzicielstwo, konflikt okołorozwodowy i relacje w rodzinach patchworkowych, inne zmiany życiowe),
 • obciążonych przewlekłym stresem wynikającym z choroby jednego z członków lub innych wyzwań losowych.

Nie pracuję z osobami poniżej 18 r.ż. bez udziału w terapii przynajmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego.

Doświadczenie zawodowe:

Od ponad 20 lat pracuję w obszarze wspierania rozwoju.

 • Zanim zostałam psychoterapeutą pracowałam na uczelni jako wykładowca – szkoliłam w zakresie komunikacji i kontaktu pomocowego mediatorów, doradców zawodowych, asystentów osób niepełnosprawnych.
 • Jako trenerka w organizacjach pozarządowych pracowałam z osobami bezrobotnymi, studentami, matkami powracającymi na rynek pracy.
 • Przeprowadziłam kilkaset godzin treningów i konsultacji: w tym coaching kariery, treningi asertywności dla kobiet, warsztaty pracy z konfliktem i warsztaty umiejętności wychowawczych.
 • Pracowałam kilka lat jako psycholog szkolny w publicznej oświacie w Warszawie,
 • Współpracowałam z Fundacją MaMa a obecnie z Fundacją Rozwód? Poczekaj…. jako coach i psychoterapeuta.
 • Prowadzę też diagnozę, poradnictwo i terapię w poradni psychologiczno-pedagogicznej w Warszawie.

Wykształcenie:

 • Pracę magisterską i doktorską z psychologii obroniłam w Instytucie Psychologii UJ w Krakowie.
 • Jestem certyfikowanym trenerem komunikacji międzykulturowej.
 • Ukończyłam 60-godzinny kurs coachingu wg akredytacji ICF oraz 40-godzinne szkolenie z mediacji rodzinnych.
 • Zrealizowałam roczny kurs terapii Krótkoterminowej, 2-letnie studium Psychoterapii Zorientowanej na Proces, i 1 rok szkolenia z terapii systemowej realizowanego przez zespół Ambulatorium Terapii Dzieci Młodzieży CM UJ w Krakowie, roczne studium Terapii Rodzin w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi (PIE) i kurs z podstaw Dialogu Motywującego.
 • Odbyłam liczne szkolenia z zakresu diagnozy i terapii dziecka krzywdzonego (m in. FDDS), psychoterapii nastolatków, terapii par.
 • Odbyłam staż w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i letnie praktyki w szpitalu psychiatrycznym „Komorów”
 • Jestem w trakcie całościowego szkolenia z psychoterapii ericksonowskiej (tzw. Curriculum) w PIE w Łodzi.

Pracuję pod superwizją.

_______

In my work with clients I use Ericksonian therapy, as well as systemic therapy, contemporary neuropsychology and elements of mindfulness. During psychotherapy sessions, I apply Ericksonian hypnosis’ methods (working in hypnotic trance) and appeal to sensuous experiences. I draw from associations, inspiration of fairy-tales and myths – I let them speak to families, and I invite family members to talk about themselves through images and metaphors. 

 

I like to accompany women and men in finding balance, making use of their experience and making friends with their own selves. I myself still learn how to drink hot (not cooled down) coffee.

 

I work individually with adults who:

 • struggle with mood irregularities, depressive states, anxiety, disturbance in attention and executive functions (ADHD, ADD),
 • feel lack of life satisfaction and self-satisfaction,
 • wrestle with low self-esteem, lack of assertiveness,
 • experience difficulties and enmeshment in relationships of the family of origin,
 • go through grief, loss and personal crisis,
 • face important life choices or imminent changes,
 • search for their career path.

 

I welcome families, couples and parents who:

 • experience behavioural and interpersonal issues with children of any age,
 • go through developmental changes – childbirth, growing up, taking up a new job or giving up the old one by one of spouses,
 • find themselves in crisis situations (e.g. single parenting, divorce-related conflict, relationships in patchwork families and other life changes),
 • are burdened with chronic stress resulting from illness of a family member or other life challenges.

 

I do not work with adolescents under 18 years old without at least one parent/legal guardian participating in the therapeutic process.

 

Professional experience:

I have been working in the field of development support for more than 20 years. 

 • Before I became a psychotherapist, I worked as a lecturer at a university – I used to run courses on communication and aid contact of mediators, career advisors and carers.
 • As a trainer in non-governmental organizations I worked with jobseekers, students and mothers returning to the labor market.
 • I have conducted several hundred hours of training and consultations including career coaching, assertiveness training for women, workshops on working with conflict and workshops of educational skills.
 • For several years I worked as a counsellor in public schools in Warsaw.
 • I partnered with the MaMa foundation and now I do so with the Rozwód? Poczekaj… [Divorce? Wait…] foundation as a coach and psychotherapist.
 • I also do psychological diagnosis, counselling and psychotherapy in a psychological and pedagogical counselling center in Warsaw.

Background:

 • I defended my Master’s and PhD theses at the Jagiellonian University’s Institute of Psychology.
 • I’m a certified trainer of interpersonal communication.
 • I completed a 60-hour long course on coaching according to ICF’s accreditation and 40-hours long family mediations training.
 • I finished a year long course on brief therapy, a two-year study on process work, one-year training on systemic therapy, carried out by the team from Youth Therapy Outpatient Clinic of the Jagiellonian University Medical College in Krakow, a one-year study on family counselling at Polish Ericksonian Institute in Łódź and a course on basics of Motivating Dialogue.
 • I have undergone multiple trainings on diagnosis and therapy of abused child (e.g. FDDS), adolescents therapy and couples therapy.
 • I completed an internship at Crisis Intervention Center and summer internship at “Komorów” psychiatric hospital.
 • I am currently taking a comprehensive course on Ericksonian psychotherapy (so-called Curriculum) at PIE in Łódź.

I work under the supervision

Jesteś u nas pierwszy raz?
Poznaj naszych specjalistów Jak pomagamy?


Potrzebujesz pomocy w wyborze specjalisty? Skontaktuj się z nami.

Kontakt

Śródmieście

ul. Marszałkowska 18 lokal 12
00-590 Warszawa
(wejście na podwórze przy Marszałkowskiej 18, klatka 2, lokal 12)
lub