Klauzula obowiązku informacyjnego

Jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie powierzonych nam danych osobowych zgodnie z zasadami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (dalej RODO). Prosimy o zapoznanie się z wyjaśnieniami dotyczącymi ochrony danych oraz przysługujących Ci prawach.

1.Informacje o Administratorze

Administratorem Państwa danych pozyskanych przez stronę internetową www.osrodekja.pl oraz za pośrednictwem kontaktu telefonicznego jest:

Ośrodek JA spółka z o.o. ul. Marszałkowska 18/12, 00-590 Warszawa, NIP: 701-119-08-41, REGON: 527858686, KRS: 0001089225 (e-mail do kontaktu: biuro@osrodekja.pl).

 1. Cel i podstawy prawne przetwarzania

Administrator przetwarza Państwa dane w celu:

 • umówienia terminu wizyty oraz realizacji umowy na świadczenie usług z zakresu psychologii i psychoterapii. Podstawa prawną przetwarzania danych w takim przypadku jest art. 6 ust. 1 lit b RODO,
 • komunikacji biznesowej, w tym w celu oferowania produktów i usług bezpośrednio co wynika z prawnie uzasadnionych interesów Administratora i ma podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • w innym celu i zakresie, jeżeli uzyskamy na to Twoją pisemną zgodę – co wnika z art. 6 ust.1 lit. a RODO.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie będą przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

 1. Kategorie przetwarzanych danych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w postaci:

 • przy umówieniu terminu wizyty: imię nazwisko adres e-mail oraz numeru telefonu.
 • w trakcie realizacji usługi przetwarzamy dane dotyczące stanu Państwa zdrowia.
 1. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe możemy przekazywać następującym podmiotom:

 • podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie czyli podwykonawcom usług – podmiotom z których korzystamy w związku z realizacją świadczonych przez nas usług oraz
 • podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – tylko w sytuacji otrzymania żądania w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Niezależnie od celu przetwarzania danych, dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć wyłącznie upoważnieni podwykonawcy świadczący na naszą rzecz usługi informatyczne i księgowe tylko w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy powierzenia danych.

 1. Przekazywanie danych do państw poza EOG

Państwa dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez dostawców oprogramowania do serwisu www.osrodekja.pl niektórzy z dostawców usług mogą przechowywać Państwa dane poza EOG (takim przykładem może być m.in. Google Inc. z siedzibą w USA). Ilekroć mogłoby dochodzić do przekazywania Państwa danych poza EOG, odbywa się to wyłącznie w ramach procedur zgodnych z przepisami o ochronie danych osobowych – np. dane są przekazywane do takich krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą, że zapewniają one odpowiedni stopień ochrony. Przykładem takiego kraju są Stany Zjednoczone i mechanizm „Tarczy Prywatności”, który polega na certyfikowaniu przedsiębiorstw zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych pod kątem tego, czy stosują odpowiednie reguły w zakresie ochrony danych osobowych. Dostawcy usług dla serwisu www www.osrodekja.plposiadają odpowiedni certyfikat zgodności.

Tu możesz dowiedzieć się więcej:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

 1. Okres przechowywania danych

Przetwarzamy Państwa dane do końca okresu przedawnienia roszczeń w związku ze świadczonymi usługami.

Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług przechowywane są do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu względem ich przetwarzania do celów marketingowych.

 1. Przysługujące Państwu prawa

Przy przetwarzaniu danych zapewniamy przestrzeganie i realizację przysługujących Państwa praw:

 • prawa do dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, a także prawo do usunięcia danych,
 • prawa do wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych,
 • prawa do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym sprzeciwu co do przetwarzania danych w celach marketingowych;
 • prawa do przenoszenia danych,
 • prawa do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Na Państwa żądanie informujemy czy przetwarzamy Państwa dane oraz umożliwiamy zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych.

W przypadku skierowania do nas zapytania dotyczącego przetwarzania Państwa danych udzielimy odpowiedzi nie później niż w terminie 1 miesiąca.

Usunięcie danych – realizacja prawa do bycia zapomnianym.

Mają Państwo prawo żądania niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych. Mamy obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć Państwa dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • cofnięcie zgody, na której opiera się przetwarzanie i nie istnieje inna podstawy prawna przetwarzania,
 • wniesienie skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania i nie występują prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

Sprzeciw w szczególnej sytuacji

Macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, a dane te są przetwarzane w oparciu o nasz uzasadniony interes.

Uwzględnimy Państwa sprzeciw i przestaniemy przetwarzać dane osobowe, chyba że wystąpią ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego

Macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Po otrzymaniu sprzeciwu uwzględnimy sprzeciw i zaprzestaniemy takiego przetwarzania.

Macie Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

 1. Informacja o dobrowolności/ wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia umowy. W przypadku braku podania danych osobowych będziemy musieli odmówić zawarcia umowy.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest zawsze dobrowolne.

Jeżeli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, macie Państwo prawo ją wycofać w dowolnym momencie.

Zgodę możesz wycofać wysyłając informacje na adres: Ośrodek JA spółka z o.o. ul. Marszałkowska 18/12, 00-590 Warszawa.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego do czasu wycofania zgody. W przypadku wycofania zgody przeanalizujemy czy nadal istnieją podstawy do przetwarzania danych.

Dodatkowe informacje

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt:

email: biuro@osrodekja.pl lub pisemnie na adres wykonywania działalności.

Kontakt

Ośrodek Ja sp. z o.o.

 

Adres:

u. Marszałkowska 18/12

00-590 Warszawa

NIP: 701-119-08-41

REGON: 527858686

KRS: 0001089225

e-mail: biuro@osrodekja.pl

 

Recepcja: 

Recepcja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-20.00.

tel. +48 799 033 966

e-mail: recepcja@osrodekja.pl