W Ośrodku JA znajdą Państwo Zespół Specjalistów z zakresu psychoterapii, psychotraumatologii i terapii EMDR. Nasi Specjaliści pracują w różnych podejściach psychoterapeutycznych integrując wiedzę i doświadczenie płynące z różnych nurtów. Psychotraumatolodzy i Terapeuci EMDR oferują pomoc osobom, które doświadczają konsekwencji traumatycznych wydarzeń życiowych.

Zapraszamy do zapoznania się z opisami Naszych Specjalistów.

Justyna Kaczmarczyk-Nazim
Pracuję stacjonarnie oraz online. Jestem terapeutką humanistyczno- doświadczeniową oraz terapeutką EMDR. Pracuję z osobami dorosłymi. Specjalizuję się w pomocy osobom zmagającym się z lękiem, depresją, zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi, objawami zaburzeń osobowości a także doświadczającymi konsekwencji przebytej traumy zarówno pojedynczego doświadczenia jak i długotrwałych traum relacyjnych. Pomagam osobom neuroatypowym; zmagającym się z objawami ADHD i ASD w wieku dorosłym.
Zofia Hecht
Pracuję stacjonarnie oraz online. Pracuję z dorosłymi i młodzieżą od 16 r.ż. Pomagam osobom, które przeżyły traumatyczne wydarzenia (wypadek komunikacyjny, napad, przemocy fizyczna, psychiczna, seksualna, tortury, doświadczenie wojny) lub doświadczyły traumy złożonej (krzywdy emocjonalnej lub fizycznej w dzieciństwie, zaniedbania, separacji od opiekunów, braku poczucia stabilności i bezpieczeństwa, przewlekłego stresu, upokorzenia lub zastraszenia) i doświadczają tego konsekwencji- objawy PTSD, cPTSD, zaburzenia lękowe, wybuchy gniewu, zachowania autodestrukcyjne, zaburzenia psychosomatyczne. Pracuję tez z osobami, które nie mogą poradzić sobie z doświadczeniem żałoby.
Magdalena Sabała da Silva
Pracuję stacjonarnie oraz online. Pracuję z osobami dorosłymi indywidulanie i z parami. Oferuję pomoc osobom: potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, samorozwoju, mającym zaniżone poczucie własnej wartości, odczuwającym trudności w życiu osobistym i zawodowym, doświadczającym stanów obniżonego nastroju, wypalenia zawodowego, trudności w kontaktach interpersonalnych, w radzeniu sobie z lękami i stresem. Pomagam parom w kryzysie. Pracuję z osobami LGBTQIAP+, osobami wykluczonymi / zagrożonymi wykluczeniem, po doświadczeniach traumatycznych, z uchodźcami, z osobami na emigracji, z innych krajów, innych kultur.
Marcin Rzeszutek
Pracuję stacjonarnie oraz online. Pracuję z osobami dorosłymi. W swojej pracy stosuję podejście psychoterapii Gestalt. Specjalizuję się w pomocy osobom przeżywającym osobisty kryzys, doznającym braku sensu życia, wypalenia zawodowego, mającym problemy natury emocjonalnej, doświadczającym szeroko rozumianych trudności w związkach lub relacjach z innymi ludźmi oraz przejawiającym niskie poczucie własnej wartości. Z racji swoich zainteresowań naukowych pomagam też ludziom po doświadczeniach traumatycznych oraz zmagającym się ze stresem choroby przewlekłej.
Kamila Czajkowska
Pracuję stacjonarnie oraz online. Pracuję z osobami dorosłymi. Korzystam z dorobku wielu systemów terapeutycznych, wiodącym jest podejście humanistyczno- doświadczeniowe. Pomagam osobom doświadczającym: obniżonego nastroju, stanów depresyjnych, wzmożonego lęku, trudności w relacjach z innymi, życiowych kryzysów, braku akceptacji siebie, niskiego poczucia własnej wartości, trudności adaptacyjnych. Zapraszam też osoby wychowane w dysfunkcjonalnych domach, gdzie doświadczyły parentyfikacji.
Roberta Czarnecka
Pracuję stacjonarnie i online. Pracuję z osobami dorosłymi. W mojej pracy terapeutycznej korzystam z różnych metod, integrując elementy podejścia ericksonowskiego, terapię EMDR oraz metody pracy z ciałem- TRE. Pomagam osobom, które doświadczają konsekwencji przebytej traumy, zmagają się z chronicznym stresem, odczuwają lęk, niepokój, napięcia w ciele, mają problemy ze snem, problemy relacyjne, wypalenie zawodowe.
Urszula Borzęcka
Pracuję stacjonarnie oraz online. Pracuję z osobami dorosłymi, parami oraz rodzinami. W swojej pracy stosuję podejście ericksonowskie. Pomagam osobom mierzącym się z wypaleniem zawodowym, doświadczającym kryzysu w pracy i w życiu. Pracuję również z pacjentami cierpiącymi z powodu dolegliwości somatycznych, mającymi trudności w relacjach (rodzinnych i w związkach).
Aniceta Kijewska
Pracuję stacjonarnie oraz online. Pracuję w oparciu o non-violent communication i rodzicielstwo bliskości z osobami dorosłymi i młodzieżą od 11 rż. Prowadzę psychoterapię EMDR osób dorosłych, w której integruję podejście krótkoterminowej terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach TSR/BSFT. Z młodzieżą pracuję metodą Kids Skills - Dam Radę!
Monika Kisła
Pracuję stacjonarnie oraz online. Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą od 17 roku życia. W pracy integruję doświadczenia z różnych nurtów terapeutycznych m.in. EMDR, psychoterapii humanistyczno-doświadczeniowej, terapii schematu, poznawczo-behawioralnej, skoncentrowanej na rozwiązaniach czy dialogu motywacyjnego.  Pracuję z osobami, które doświadczyły traumatycznych zdarzeń. Specjalizuję się w zakresie pomocy osobom doświadczającym konsekwencji pochodzenia z rodzin dysfunkcyjnych.
Alicja Drobiszewska
Pracuję stacjonarnie oraz online. Prowadzę psychoterapię osób dorosłych. Pomagam osobom cierpiącym na depresję, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości, a także doświadczającym kryzysu, skutków traumatycznych wydarzeń oraz osób zmagających się z konsekwencjami wychowania w rodzinie dysfunkcyjnej.
Magdalena Boruc
Pracuję stacjonarnie oraz online. Pracuję z osobami dorosłymi. Specjalizuję się w nurcie humanistyczno-doświadczeniowym – Gestalt oraz EFT. Pomagam w radzeniu sobie z depresją, zaburzeniami lękowymi zaburzeniami osobowości, poczuciem bezsensu życia, niską samooceną, przebytymi traumami i doświadczanymi kryzysami życiowymi. Pracuję w nurcie humanistyczno-doświadczeniowym – Gestalt oraz EFT.
Monika Chrupek
Pracuję stacjonarnie oraz online. Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą od 15. roku życia. Pracuję w oparciu o model psychoterapii integratywnej. W pracy łączę podejście poznawczo-behawioralne i humanistyczno-doświadczeniowe. Pomagam osobom doświadczającym zaburzeń lękowych i depresyjnych, zaburzeń osobowości, życiowego kryzysu, problemów rodzinnych i wychowawczych. Pomagam także osobom zmagającym się z konsekwencjami wychowania w rodzinie dysfunkcyjnej.
Magdalena Zdrodowska
Pracuję stacjonarnie. Pracuję z dorosłymi i młodzieżą od 12 roku życia. Prowadzę konsultacje wychowawcze dla rodziców. W pracy wykorzystuję metodę EMDR. Pomagam osobom zmagającym się z brakiem motywacji, depresją, niską samooceną, lękiem, trudnościami we wzajemnych relacjach. Towarzyszę osobom w kryzysie spowodowanym osobistymi lub zawodowymi problemami oraz traumatycznymi wydarzeniami, zarówno jednorazowymi, jak i długotrwałymi.
Aleksandra Woś-Janik
Pracuję stacjonarnie oraz online. Pracuję z osobami dorosłymi. Osią mojej pracy jako psychoterapeuty jest podejście humanistyczne. Pomagam osobom zmagającym się z depresją, lękiem, problemami egzystencjalnymi, niskim poczuciem wartości, a także doświadczającym niepewności dotyczącej własnej seksualności, przechodzącym życiowe kryzysy, np. po rozstaniu.
Agnieszka Całka
Pracuję stacjonarnie. Prowadzę psychoterapię osób dorosłych. Pracuję w podejściu integratywnym. Specjalizuję się w pomocy osobom, które doświadczają objawów depresyjnych i lękowych, konsekwencji zaburzeń osobowości, mają trudności w relacjach z innymi, zmagają się z brakiem akceptacji siebie. Pomagam także osobom pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych.
Marta Bogusławska-Michniak
Prowadzę terapię stacjonarnie oraz online. Pracuję z osobami dorosłymi i z młodzieżą od 16. roku życia. Specjalizuję się w terapii długoterminowej dorosłych. Jestem psychoterapeutką pracującą w nurcie humanistyczno-doświadczeniowym. Pomagam osobom doświadczającym lęku, niepewności, niskiej samooceny, objawów zaburzeń osobowości. Dodatkowo pracuję z rodzinami, które doświadczają kryzysu związanego z wychowaniem dzieci.
Edyta Grzegory
Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych (stacjonarnie oraz online). Pracuję w podejściu integratywnym, którego osią jest psychoterapia humanistyczno-doświadczeniowa. Ważną częścią mojej praktyki terapeutycznej jest towarzyszenie w przechodzeniu przez życiowe kryzysy, doświadczenie straty i żałoby. Pracuję z osobami, które zmagają się z zaburzeniami nastroju, w tym depresją, z zaburzeniami lękowym, obsesyjno-kompulsyjnymi, objawami zaburzeń osobowości. Wspieram osoby, które mierzą się ze skutkami przeżytych traum.
Olga Szewczyk
Pracuję stacjonarnie oraz online. Pracuję z osobami dorosłymi oraz młodzieżą od 14. roku życia. Pracuję z pacjentami zmagającymi się z zaburzeniami odżywiania, depresją, zaburzeniami lękowymi, niskim poczuciem własnej wartości, przewlekłym stresem, problemami adaptacyjnymi. Mam doświadczenie w diagnozie ADHD u dzieci i młodzieży oraz w pracy z osobami z ADHD.
Andrzej Tyszka
Pracuję stacjonarnie oraz online. Pracuję z osobami dorosłymi. Korzystam z dorobku nurtu ericksonowskiego, pracuję także metodą EMDR i Brainspotting. Pomagam osobom doświadczającym depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń osobowości, PTSD i Complex PTSD.
Tomasz Luchowski
Pracuję wyłącznie online. W swojej pracy integruję dwa podejścia terapeutyczne: terapię systemową i terapię EMDR. Pracuję z młodzieżą od 10. roku życia, osobami dorosłymi oraz z parami. Specjalizuję się we współpracy z osobami, doświadczającymi lęków, depresji, niskiego poczucia własnej wartości, trudności w relacjach z innymi. Pomagam osobom mającym za sobą traumatyczne doświadczenia, z których konsekwencjami zmagają się obecnie (traumy relacyjne, traumatyczne wydarzenia) a także osobom w żałobie i wszelkiego rodzaju kryzysie.
Paulina Mikołajczyk
Pracuję stacjonarnie i online. Pracuję z osobami dorosłymi. Terapia pomaga zrozumieć, w jaki sposób udało nam się przetrwać najtrudniejsze wydarzenia w naszym życiu. Pomaga również wypracować takie sposoby radzenia sobie z trudnościami, które na danym etapie życia, będą najlepiej nam służyć. Towarzyszę osobom, które doświadczyły traum zarówno jednorazowych (np. wypadek komunikacyjny), jak i wielokrotnych, dotyczących okresu dzieciństwa i dorosłości.
Dorota Trzaska
Pracuję stacjonarnie oraz online. Pracuję z osobami dorosłymi, młodzieżą od 17. roku życia, a także z parami. Udzielam konsultacji wychowawczych dla rodziców. Specjalizuję się w pomocy osobom zmagającym się z: zaburzeniami lękowo-depresyjnymi, problemami w relacji ze sobą i innymi, chorobą dwubiegunową, PTSD i C-PTSD, kryzysami egzystencjalnymi, zaburzeniami odżywiania, uzależnieniami behawioralnymi, osobami z Zespołem Aspergera.
Potrzebujesz pomocy w wyborze specjalisty? Skontaktuj się z nami.

Kontakt

Ośrodek Ja sp. z o.o.

 

Adres:

u. Marszałkowska 18/12

00-590 Warszawa

NIP: 701-119-08-41

REGON: 527858686

KRS: 0001089225

e-mail: biuro@osrodekja.pl

 

Recepcja: 

Recepcja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-20.00.

tel. +48 799 033 966

e-mail: recepcja@osrodekja.pl