[Please see below for English]

Czym jest dla mnie psychoterapia?

Psychoterapia jest dla mnie przede wszystkim doświadczeniem prowadzącym do głębszego zrozumienia siebie i swojego życia.

Moim zadaniem jako psychoterapeuty jest towarzyszyć Ci w procesie odkrycia tego, czego tak naprawdę chcesz i do czego dążysz w swoim życiu. W psychoterapii stawiam przede wszystkim na autentyczność oraz na partnerski charakter relacji między klientem/ką a psychoterapeutą. Działalność kliniczną łączę z badaniami naukowymi – jestem profesorem na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dążąc do ciągłego rozwoju zawodowego i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, regularnie uczestniczę w różnych konferencjach dla psychoterapeutów i psychologów, jak również prowadzę autorskie projekty naukowe z obszaru psychoterapii i psychologii klinicznej.

Pracuję z pacjentami:

Od 12 lat.

Metody pracy:

W swojej pracy stosuję różne metody wywodzące się z psychoterapii Gestalt, która jest jednym z wiodących podejść w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym. Psychoterapia Gestalt powstała przez połączenie licznych koncepcji psychologicznych i filozoficznych, w tym psychoanalizy, egzystencjalizmu, buddyzmu zen oraz pracy z ciałem. Co więcej, nurt ten w ma też swoje źródła w psychologii akademickiej. Swą nazwę zaczerpnął bowiem ze szkoły psychologii zwanej psychologią postaci, a samo słowo Gestalt znaczy z niemieckiego – postać, figura. Głównym założeniem psychoterapii Gestalt jest to, że nasze życie psychiczne należy traktować jako twór złożony z wyłaniających się figur (Gestaltów), a całość naszej psychiki to coś więcej niż suma prostych części wchodzących w jej skład. W figury (Gestalty) zorganizowane są wszelkie aspekty naszego funkcjonowania: zachowania, emocje, myśli, potrzeby itp. Niedomknięte figury („niezakończone sytuacje/nierozwiązane problemy z przeszłości”) czasem ciążą nam przez całe życie. W trakcie psychoterapii Gestalt mamy możliwość ich domknięcia i rozpoczęcia nowego, bardziej samoświadomego oraz twórczego życia. W efekcie pozwala to człowiekowi powrócić na często porzuconą ścieżkę swojego autentycznego rozwoju, w którym realizować on/a będzie to, czego tak naprawdę chce i co wynika z tego, kim on/ona naprawdę jest.

Obszary, w których pomagam:
 • zaburzenia lękowo- depresyjne,
 • kryzys życiowy,
 • poczucie pustki i braku sensu życia,
 • wypalenie zawodowe,
 • problemy natury emocjonalnej,
 • problemy w związkach i w relacjach z innymi ludźmi,
 • niskie poczucie własnej wartości,
 • doświadczenia traumatyczne,
 • zmaganie się ze stresem choroby przewlekłej,
 • chęć lepszego zrozumienia siebie,
 • potrzeba szeroko rozumianego rozwoju swojego potencjału.

Moje doświadczenie:

 • Gabinet Nastroje Psychoterapii: współzałożyciel,
 • Instytut Gestalt w Krakowie,
 • Stowarzyszenie dla Rodzin w Warszawie,
 • Staż w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 27,
 • Stowarzyszenie SPOZA w Warszawie,
 • Akademicki Ośrodek Psychoterapii przy Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Moje wykształcenie:

 • Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski – Tytuł doktora uzyskany w 2012 r.; Tytuł doktora habilitowanego uzyskany w 2019 r.; Tytuł profesora Uniwersytetu Warszawskiego uzyskany w 2021 r.
 • Szkoła Psychoterapeutów i Trenerów Instytutu Terapii Gestalt (obecnie Instytut Gestalt) w Krakowie- certyfikat psychoterapeuty w nurcie Gestalt

Certyfikaty:

 • European Certificate of Psychotherapy (ECP),
 • European Certificate of Gestalt Psychotherapy (EAGT),
 • Certyfikat Psychoterapeuty Gestalt wydany przez Instytut Terapii Gestalt w Krakowie.

Dodatkowe szkolenia:

 • Teoria self – warsztat Petera Philipsona z Centrum Gestalt w Manchesterze,
 • Praca z parą – warsztat Lyndy Osborne z Instytutu Metanoia w Londynie,
 • Psychopatologia w terapii Gestalt– warsztat z Centrum Gestalt Norsk w Oslo,
 • European Network on Individualized Psychotherapy Treatment of Young People with Mental Disorders (skrót: TREATME).
 • Kierownik polskiej części międzynarodowego konsorcjum naukowego COST ACTION należące do inicjatywy HORYZONT 2020. Jego celem było stworzenie międzynarodowej sieci badaczy do wypracowania opartych na danych naukowych metod psychoterapii adolescentów i młodych dorosłych cierpiących na zaburzenia psychiczne.

Konsultacje w językach:

 • polski,
 • angielski


 

What is psychotherapy for me?

For me, psychotherapy is primarily an experience leading to a deeper understanding of myself and my life. My task as a psychotherapist is to accompany you in the process of discovering what you really want and what you are striving for in your life. In psychotherapy, I focus primarily on the authenticity and partnership nature of the relationship between the client and the psychotherapist.

I combine clinical activity with scientific research – I am a professor at the Faculty of Psychology at the University of Warsaw. Striving for continuous professional development and improving my professional qualifications, I regularly participate in various conferences for psychotherapists and psychologists, as well as I run my own scientific projects in the field of psychotherapy and clinical psychology.

 I work with patients:

For 12 years.

Working methods:

In my work, I use various methods derived from Gestalt psychotherapy, which is one of the leading approaches in the humanistic and existential trend. Gestalt psychotherapy was created by combining numerous psychological and philosophical concepts, including psychoanalysis, existentialism, Zen Buddhism and body work. Moreover, this trend also has its roots in academic psychology. It took its name from the school of psychology called the psychology of the character, and the word Gestalt itself means from German – figure, figure. The main assumption of Gestalt psychotherapy is that our mental life should be treated as a formation composed of emerging figures (Gestalts), and the whole of our psyche is more than the sum of its simple parts. All aspects of our functioning are organized into figures (Gestalts): behaviors, emotions, thoughts, needs, etc. Unfinished figures („unfinished situations/unresolved problems from the past”) sometimes weigh us down throughout our lives. During Gestalt therapy, we have the opportunity to close them and start a new, more self-aware and creative life. As a result, it allows a person to return to the often abandoned path of his/her authentic development, in which he/she will realize what he/she really wants and what results from who he/she really is.

 Areas where I help:

* life crisis,

* feeling of emptiness and lack of meaning in life,

* occupational burnout,

* emotional problems

* problems in relationships and in relationships with other people,

* low self-esteem,

* traumatic experiences,

* struggling with the stress of a chronic disease,

* desire to better understand yourself,

* the need for broadly understood development of one’s potential.

 My experience: 

* Moods of Psychotherapy: co-founder,

* Gestalt Institute in Cracow,

* Association for Families in Warsaw,

* Internship in the Independent Voivodeship Complex of Public Psychiatric Health Care Centers in Warsaw at ul. Nowowiejska 27,

* SPOZA Association in Warsaw,

* Academic Psychotherapy Center at the Faculty of Psychology of the University of Warsaw.

 My education:

 *Faculty of Psychology, University of Warsaw. PhD completed in 2012, Post-doctoral degree completed in 2019; Professor of University of Warsaw completed in 2021

* School of Psychotherapists and Trainers of the Institute of Gestalt Therapy (currently the Gestalt Institute) in Krakow.

 Certificates:

 * European Certificate of Psychotherapy (ECP),

* European Certificate of Gestalt Psychotherapy (EAGT),

* Certificate of a Gestalt Psychotherapist issued by the Institute of Gestalt Therapy in Cracow.

 Additional training:

* Theory of the self – workshop by Peter Philipson from the Gestalt Center in Manchester,

* Working with a couple – workshop by Lynda Osborne from the Metanoia Institute in London,

* Psychopathology in Gestalt therapy – workshop with Gestalt Center Norsk in Oslo,

* European Network on Individualized Psychotherapy Treatment of Young People with Mental Disorders (abbreviation: TREATME). Head of the Polish part of the international scientific consortium COST ACTION belonging to the HORIZON 2020 initiative. His goal was to create an international network of researchers to develop scientifically based methods of psychotherapy for adolescents and young adults suffering from mental disorders.

 Consultations in languages:

 *Polish

*English

Jesteś u nas pierwszy raz?
Poznaj naszych specjalistów Jak pomagamy?


Potrzebujesz pomocy w wyborze specjalisty? Skontaktuj się z nami.

Kontakt

Śródmieście

ul. Marszałkowska 18 lokal 12
00-590 Warszawa
(wejście na podwórze przy Marszałkowskiej 18, klatka 2, lokal 12)

Godziny pracy recepcji:

poniedziałek: 9:00-20:00
wtorek: 9:00-20:00
środa: 9:00-20:00
czwartek: 9:00-20:00
piątek: 9:00-20:00
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne