Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych i właścicielem serwisu Ośrodek JA (zwanym dalej Ośrodek JA) znajdujący się pod adresem https://www.osrodekja.pl jest Ośrodek JA spółka z o.o.  z siedzibą przy ul. Marszałkowskiej 18/12, 00-590 Warszawa, NIP: 701-119-08-41, REGON: 527858686, KRS: 0001089225

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych należy kontaktować się na adres e-mail: biuro@osrodekja.pl lub na adres korespondencyjny Ośrodek JA spółka z o.o., ul. Marszałkowska 18/12, 00-590 Warszawa

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym RODO), zabezpieczamy dane osobowe Klientów Ośrodka JA zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W przypadku umówienia wizyty zdalnie za pomocą strony www znajdującej się pod adresem www.osrodekja.pl, konieczne będzie podanie określonych informacji. Informacje te obejmują dane identyfikacyjne w postaci: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu.

Administrator przetwarza Państwa dane w celu:

 • umówienia terminu wizyty oraz realizacji umowy na świadczenie usług z zakresu psychologii i psychoterapii. Podstawa prawną przetwarzania danych w takim przypadku jest art. 6 ust. 1 lit b RODO,
 • komunikacji biznesowej, w tym w celu oferowania produktów i usług bezpośrednio co wynika z prawnie uzasadnionych interesów Administratora i ma podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • w innym celu i zakresie, jeżeli Administrator uzyska na to pisemną zgodę – co wnika z art. 6 ust.1 lit. a RODO,
 • dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń – co wynika z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 1. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH.

Administrator może udostępnić Państwa dane:

 • podmiotom przetwarzającym je na zlecenie czyli podwykonawcom usług – podmiotom z których Ośrodek JA korzysta przy realizacji umowy,
 • podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – tylko w sytuacji otrzymania żądania w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Niezależnie od celu przetwarzania danych, dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i podwykonawcy (w tym firmy informatyczne, księgowe, pracownicy i współpracownicy) Administratora danych, z którymi zawarł on odpowiednie umowy powierzenia danych.

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane uzyskane w ramach serwisu do końca okresu przedawnienia roszczeń w związku ze świadczonymi usługami. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administrator przechowuje są do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu względem ich przetwarzania do celów marketingowych.

 1. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH.

Administrator w odpowiedzi na żądanie otrzymane od podmiotu danych, udziela bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca – informacji o działaniach podjętych w związku z tym żądaniem.

W przypadku wystąpienia żądania o skomplikowanym charakterze lub dużej liczy żądań termin na rozpoznanie żądania podmiotu danych Administrator może wydłużyć maksymalnie o dodatkowe 2 miesiące. W takim przypadku Administrator zobligowany jest do poinformowania podmiotu danych o przyczynach i okresie na wydłużenia rozpoznania żądania.

 • Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych.

Na podstawie art. 21 RODO mają Państwo prawo wniesienia w dowolnym czasie sprzeciw wobec wykorzystywania Państwa danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją. W przypadku zasadności sprzeciwu i braku podstawy prawnej do dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, Administrator usunie Państwa dane i zaprzestanie ich dalszego przetwarzania.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Na podstawie art. 18 RODO mają Państwo prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy:

 1. kwestionują Państwo prawidłowość danych – do czasu sprawdzenia przez Administratora ich poprawności,
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiają się Państwo usunięcia danych, żądając jednocześnie ograniczenia ich wykorzystywania,
 3. Administrator nie potrzebuje Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 4. wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 RODO, do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadniony interes Administratora jest nadrzędny wobec podstaw złożonego sprzeciwu.
 • Prawo do dostępu, sprostowania i usunięcia dotyczących Państwa informacji

Na podstawie art. 15 RODO mają Państwo prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza Państwa dane osobowe, a jeśli tak, mają Państwo prawo dostępu do nich oraz uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, planowanym okresie przechowywania danych osobowych lub kryteriach ustalenia tego okresu, o przysługujących Państwu prawach na podstawie RODO, prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Na podstawie art. 16 RODO mają Państwo prawo żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Na podstawie art. 17 RODO mają Państwo prawo do usunięcia swoich danych osobowych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym”. Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć Państwa dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, wnosi skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,

 • Prawo do przenoszenia danych.

Na podstawie art. 20 RODO Administrator na Państwa żądanie wydaje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyli Państwo Administratorowi, a które są przetwarzane w wyniku udzielenia zgody lub w celu zawarcia lub wykonania umowy.

 1. PŁATNOŚCI ONLINE

Jeżeli w związku z korzystaniem z naszych usług dokonują Państwo płatności online, odbywa się to za pośrednictwem serwisu Przelewy24. W tym zakresie Ośrodek JA nie przetwarza Państwa danych osobowych, informacje związane z ochroną danych znajdują się w polityce prywatności serwisu Przelewy24 (https://www.przelewy24.pl/polityka-plikow-cookies).

 1. PLIKI COOKIES

Pliki cookies to dane informatyczne przechowywane w pamięci urządzeń końcowych (komputera, laptopa, tabletu, telefonu), przesyłane przez strony internetowe. Pliki te umożliwiają identyfikację urządzenia końcowego zapewniając poprawne wyświetlenie strony internetowej, dostosowanej do indywidualnych preferencji użytkownika. Dane zbierane w sposób automatyczny to głównie: dane statystyczne, adres IP oraz inne numery identyfikacyjne urządzeń.

Administrator wykorzystuje zewnętrzne pliki cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzia analitycznego Google Analytics.

Pliki cookies mogą być również wykorzystywane przez sieci reklamowe, w szczególności przez Google Ads (usługa świadczona przez Google Ireland Limited).

Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Informacja dla wybranych, najpopularniejszych przeglądarek:

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW POZA EOG.

Państwa dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez dostawców oprogramowania do serwisu www.osrodekja.pl niektórzy z dostawców usług mogą przechowywać Państwa dane poza EOG (takim przykładem może być m.in. Google Inc. z siedzibą w USA). Ilekroć mogłoby dochodzić do przekazywania Państwa danych poza EOG, odbywa się to wyłącznie w ramach procedur zgodnych z przepisami o ochronie danych osobowych – np. dane są przekazywane do takich krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą, że zapewniają one odpowiedni stopień ochrony. Przykładem takiego kraju są Stany Zjednoczone i mechanizm „Tarczy Prywatności”, który polega na certyfikowaniu przedsiębiorstw zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych pod kątem tego, czy stosują odpowiednie reguły w zakresie ochrony danych osobowych. Dostawcy usług dla serwisu pod adresem https://www.osrodekja.pl posiadają odpowiedni certyfikat zgodności.

Tu możesz dowiedzieć się więcej:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

 1. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI.

Administrator zastrzega prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

 

Kontakt

Ośrodek Ja sp. z o.o.

 

Adres:

u. Marszałkowska 18/12

00-590 Warszawa

NIP: 701-119-08-41

REGON: 527858686

KRS: 0001089225

e-mail: biuro@osrodekja.pl

 

Recepcja: 

Recepcja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-20.00.

tel. +48 799 033 966

e-mail: recepcja@osrodekja.pl