Regulamin

§ 1 Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług terapeutycznych przez Ośrodek JA sp. z o.o., ul. Marszałkowska 18/12, 00-590 Warszawa o numerze NIP: 701-119-08-41, REGON: 527858686, KRS: 0001089225 (e-mail do kontaktu: biuro@osrodekja.pl).

§ 2 Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Adresie e-mail – oznacza adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w trakcie procesu umawiania się na wizytę – poprzez formularz zamieszczonym na stronie internetowej www.osrodekja.pl w zakładce „umów się” lub w trakcie rozmowy telefonicznej.
2) Formularz – oznacza formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej www. osrodekja.pl w zakładce „umów się”, który pozwala Klientowi na umówienie się na sesję,
3) Sesja – usługa świadczona na rzecz Klienta zgodnie z ofertą Ośrodka JA.
4) Psycholog – oznacza osobę uprawnioną do wykonywania zawodu psychologa na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2001 r., Nr 73, poz. 763 ze zm.),
5) Psychoterapeuta – oznacza osobę posiadającą uprawnienia do przeprowadzenia psychoterapii zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa,
6) Klient – oznacza podmiot który korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę,
7) Regulamin – oznacza niniejszy regulamin świadczenia usług znajdujących się w ofercie Usługodawcy,
8) Strona www – oznacza stronę internetową www.osrodekja.pl ,
9) Usługa – oznacza usługi świadczone przez Usługodawcę zgodnie z ofertą Ośrodka JA,
10) Usługodawca – oznacza Ośrodek JA sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie.
11) Konsultacja – od jednego do trzech spotkań Klienta z Psychoterapeutą w celu określenia problemu, celów i zasad terapii.

§ 3 Zakres świadczonych Usług

1.Terapeuci Ośrodka JA świadczą usługi w zakresie:

  • konsultacji psychoterapeutycznej,
  • psychoterapii indywidualnej,
  • psychoterapii par i małżeństw,
  • psychoterapii młodzieży,
  • konsultacji wychowawczych
  • interwencji kryzysowej,
  • coachingu indywidualnego,
  • warsztatów, treningów, szkoleń i grup terapeutycznych

Szczegółowe informacje o charakterze i formie świadczenia poszczególnych usług dostępne są na stronie internetowej www.osrodekja.pl, w zakładce Oferta.
2. W zależności od wyboru Klienta, usługi w wskazane w pkt a-f świadczone są w trakcie tradycyjnych spotkań  w Warszawie w pracowni przy ul. Marszałkowskiej 18/12, 00-590 lub w formie online przy wykorzystaniu narzędzi (Zoom, Skype, Google Meet itp.) w zależności od umowy między klientem a terapeutą.
3. Warsztaty, treningi i szkolenia odbywają się w pracowni przy ul. Marszałkowskiej 18/12, 00-590
4. Świadczenie usług na rzecz osób małoletnich odbywa się po uzyskaniu zgody opiekunów prawnych.
5. Psychoterapeuci Ośrodka Ja zobowiązują się do zapewnienia profesjonalnej pomocy na rzecz Klienta z zachowaniem należytej staranności a także zgodnie z przepisami Ustawy o zawodzie psychologa
i Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz zasadami etyki zawodowej.
6. Psychoterapeuci świadczący usługi posiadają niezbędne kwalifikacje zawodowe do psychoterapii.
7. Psychoterapeuta na życzenie Klienta przedstawia informacje dotyczące kwalifikacji zawodowych, metod pracy
i superwizji. Aktualne informacje o psychoterapeutach zamieszczone są na stronie internetowej Ośrodka Ja.

§ 4 Realizacja usług

1. Rozpoczęcie terapii poprzedzają konsultacje, umożliwiające ustalenie planu terapii i zasad jej prowadzenia.
2. Harmonogram sesji ustalany jest indywidualnie w trakcie konsultacji.

§ 5 Płatności i rezerwacja sesji

1. Sesje można rezerwować za pośrednictwem kalendarza wizyt na portalu www.osrodekja.pl, wysyłając e-mail na adres recepcja@osrodekja.pl albo dzwoniąc na numer 799 033 966.
2. Wynagrodzenie za usługę płatne jest gotówką lub kartą przed sesją w recepcji Ośrodka JA. Płatność przelewem za sesje (stacjonarne i online) odbywa się z góry, najpóźniej na 24h przed spotkaniem. Nr konta do przelewów: Bank ING 48 1050 1025 1000 0090 8350 6510.  Sesję uważa się za opłaconą w momencie zaksięgowania środków na koncie Ośrodka JA, lub poprzez otrzymanie potwierdzenia wykonania przelewu, mailowo na adres: recepcja@osrodekja.pl. W przypadku braku wpłaty w terminie Ośrodek JA ma możliwość anulowania sesji.

3. Ośrodek JA świadczy swoje usługi zgodnie z obowiązującym Cennikiem, który umieszczony jest na stronie internetowej www.osrodekja.pl.
4. Klient zobowiązuje się do uiszczenia wynagrodzenia za usługę.
5. Klient może zrezygnować ze świadczonych usług bez podania przyczyny, ale zobowiązany jest do poinformowania o rezygnacji z usług nie później niż 48 godzin przed planowanym terminem sesji. W przypadku braku powiadomienia o odwołaniu sesji nie później niż na 48 godzin przed umówionym terminem sesji, Klient zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty wynagrodzenia. W przypadku pierwszorazowej wizyty  Klienta w Ośrodku JA umówionej poprzez kalendarz wizyt na portalu www.osrodekja.pl,  e-mail na adres recepcja@osrodekja.pl albo telefonicznie pod numerem 799 033 966, Klient może zrezygnować ze świadczonych usług bez podania przyczyny, ale zobowiązany jest do poinformowania o rezygnacji z usług nie później niż 24 godzin przed planowanym terminem sesji. W przypadku braku powiadomienia o odwołaniu sesji nie później niż na 24 godzin przed umówionym terminem sesji, Klient zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty wynagrodzenia. Odwołać sesję można za pomocą wysłania maila na adres: recepcja@osrodekja.pl lub wysłania wiadomości SMS pod numer: 799 033 966.

§ 6 Poufność

1. Sesje terapeutyczne są poufne. Wszelkie informacje dotyczące Klienta objęte są tajemnicą zawodową.
2. Psychoterapeuta przestrzega tajemnicy zawodowej, jednak w sytuacji podejrzenia zagrożenia zdrowia i/lub życia Klienta i/lub otoczenia Klienta psychoterapeuta jest zobowiązany do powiadomienia określonych osób, instytucji, wezwania pomocy medycznej.
3. Sesja po wyraźnym pisemnym uzyskaniu zgody Klienta może zostać zarejestrowana na nośniku danych elektronicznych.
4. Terapeuci Ośrodka JA poddają swoją pracę superwizji, w trakcie której analizowany jest przebieg terapii klienta, bez ujawniania jednak danych identyfikacyjnych Klienta. Superwizor zgodnie z przepisami prawa jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy zawodowej psychologa.

§ 7 Dane osobowe i Polityka prywatności

1. Administratorem danych przekazanych w trakcie rezerwacji sesji jest Ośrodek JA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Wszelkie informacje dotyczące zasad przetwarzania danych przez Administratora znajdują się w polityce prywatności na stronie internetowej www.osrodekja.pl
2. Dane przekazywane przez klienta będą wykorzystywane tylko w celu zrealizowania sesji terapeutycznych.
3. Administrator zapewnia środki i mechanizmy zabezpieczające w celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazanych danych oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby trzecie.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763, ze zm.) oraz przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w zakresie przetwarzania danych osobowych.
3. Regulamin może ulec zmianie. Aktualny regulamin jest dostępny na stronie www.osrodekja.pl
4. Prosimy o składanie reklamacji dotyczących usług, w formie pisemnej na maila: biuro@osrodekja.pl lub na adres pocztowy: Ośrodek JA sp. z o.o. (Biuro) ul. Marszałkowska 18/12, 00-590 Warszawa. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
5. W przypadku powstania sporu klient i terapeuta będą dążyli do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8.05.2018.

 

Kontakt

Ośrodek Ja sp. z o.o.

 

Adres:

u. Marszałkowska 18/12

00-590 Warszawa

NIP: 701-119-08-41

REGON: 527858686

KRS: 0001089225

e-mail: biuro@osrodekja.pl

 

Recepcja: 

Recepcja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-20.00.

tel. +48 799 033 966

e-mail: recepcja@osrodekja.pl