[Please see below for English]

Czym jest dla mnie terapia?

Terapia jest dla mnie konfrontacją z tym, co utrudnia nam zdrowe funkcjonowanie, w bezpiecznych, wspierających warunkach. Podczas współpracy z pacjentem wspólnie przyglądamy się przekonaniom dotyczącym tego jak osoba postrzega siebie i świat oraz jak to wpływa na jej zachowania, to jak radzi sobie ze stresem, czy na to w jakie relacje wchodzi. Bardzo ważne jest dla mnie to, aby pacjent czuł się swobodnie i bezpiecznie w gabinecie, uważam, że jest to niezbędne dla procesu terapeutycznego. Specjalizuję się w terapii traumy, w swojej pracy uwzględniam terapię EMDR, wykorzystuję również narzędzia z nurtów CBT oraz DBT.   

Pracuję z pacjentami:

 Dorosłymi oraz młodzieżą powyżej 16 roku życia. Pracuję terapeutycznie od ponad 2 lat.

Metody pracy:

 • Pracuję w podejściu psychotraumatologicznym,
 • W mojej pracy bardzo często korzystam z terapii EMDR,
 • Wykorzystuję narzędzia z nurtów CBT oraz DBT.

Obszary, w których pomagam:

 Pomagam osobom, które:

 • doświadczyły traumy (np. wypadku komunikacyjnego, napadu, przemocy fizycznej, seksualnej, tortur, doświadczenie wojny lub były świadkiem zagrożenia życia),
 • doświadczyły traumy złożonej (np. krzywdy emocjonalnej lub fizycznej w dzieciństwie, zaniedbania, separacji od opiekunów, braku poczucia stabilności i bezpieczeństwa, przewlekłego stresu, upokorzenia lub zastraszenia),
 • nie radzą sobie z żałobą po utracie bliskiej osoby lub doświadczają przewlekłej żałoby,
 • doświadczają kryzysu (np. rozpadu związku, rozwodu, problemów zawodowych, rodzinnych),
 • doświadczają objawów lękowych,
 • doświadczają stałego napięcia, objawów psychosomatycznych,
 • mają trudności w regulowaniu emocji (np. wybuchy gniewu),
 • mają trudność w budowaniu lub utrzymywaniu relacji, zaburzenia więzi
 • stosują autodestrukcyjne zachowania.

Moje doświadczenie:

 • Psycholożka w całodobowym Oddziale Psychiatrycznym w Szpitalu Bielańskim,
 • Psycholożka w Zespole do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2 w Warszawie,
 • Koordynatorka wsparcia psychospołecznego w Spółdzielni Socjalnej Słuszna Strawa,
 • Psycholożka i interwentka kryzysowa w Stowarzyszeniu Podróżnych Ugościć wspierająca osoby z doświadczeniem migracji, które przebywały w Strzeżonych Ośrodkach dla Cudzoziemców,
 • Prywatna praktyka terapii osób z doświadczeniem traumy.

 Moje wykształcenie:

 •  Jestem absolwentką psychologii ze specjalnością kliniczną na Uniwersytecie SWPS,
 • Ukończyłam podyplomowe studia z psychotraumatologii na Uniwersytecie SWPS.

 Certyfikaty:

 • Szkolenie EMDR, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo EMDR
 • Humanitarian Emergency ASSYST Response Training (HEART)

 Konsultacje w językach:

 • Polski
 • Angielski

 

What does therapy mean to me?

To me, therapy is a confrontation with what hinders our healthy functioning, in a safe and supportive environment. During our work with the patient, we examine beliefs regarding how the person perceives themselves and the world and how this affects their behaviors, how they cope with stress, or what kind of relationships they engage in. It is very important to me that my patients feel comfortable and safe with me, I believe this is essential for the therapeutic process. I specialize in trauma therapy, incorporating EMDR therapy in my work, and I also utilize tools from CBT and DBT approaches.

I work with patients:

Adults and adolescents over 16 years old. I have been practicing therapy for over 2 years.

Methods of work:

 • I work within the psychotraumatological approach.
 • I frequently utilize EMDR therapy in my practice.
 • I employ tools from CBT and DBT approaches.

Areas in which I help:

I assist individuals who:

 • Have experienced trauma (e.g., a traffic accident, assault, physical, sexual violence, torture, war, or have witnessed life-threatening situations).
 • Have experienced relational trauma (e.g., emotional or physical abuse in childhood, neglect, separation from caregivers, lack of stability and safety, chronic stress, humiliation, or intimidation).
 • Struggle with grieving the loss of a loved one or experience chronic grief.
 • Are going through a crisis (e.g., relationship breakdown, divorce, professional or family problems).
 • Experience anxiety symptoms.
 • Experience constant tension, psychosomatic symptoms.
 • Have difficulty regulating emotions (e.g., anger outbursts).
 • Have difficulty building or maintaining relationships, attachment disorders.
 • Engage in self-destructive behaviors.

My experience:

 • Psychologist at the Psychiatric Ward at Bielański Hospital.
 • Psychologist in Warsaw Foster Care Service.
 • Coordinator of psychosocial support at the Social Cooperative Słuszna Strawa.
 • Psychologist and crisis interventionist at the Podróżnych Ugościć Association supporting individuals with migration experience who have been or remained in detention in Guarded Centers for Foreigners.
 • Private practice conducting trauma therapy.

My education:

 • I graduated in psychology with a clinical specialization from SWPS University.
 • I completed postgraduate studies in psychotraumatology at SWPS University.

Certificates:

 • EMDR training recommended by the Polish EMDR Society.
 • Humanitarian Emergency ASSYST Response Training (HEART).

Consultations in languages:

 • Polish
 • English

 

 

 

Jesteś u nas pierwszy raz?
Poznaj naszych specjalistów Jak pomagamy?


Potrzebujesz pomocy w wyborze specjalisty? Skontaktuj się z nami.

Kontakt

Ośrodek Ja sp. z o.o.

 

Adres:

u. Marszałkowska 18/12

00-590 Warszawa

NIP: 701-119-08-41

REGON: 527858686

KRS: 0001089225

e-mail: biuro@osrodekja.pl

 

Recepcja: 

Recepcja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-20.00.

tel. +48 799 033 966

e-mail: recepcja@osrodekja.pl